Get Social With Us
 

Particulieren

Advisering bouwplannen

Bosman Bouwvergunningen & Advies kan advies uitbrengen over de bebouwingsmogelijkheden van uw perceel. Ook indien er geen bebouwingsmogelijkheden zijn kan worden nagegaan in hoeverre er met een procedure wellicht alsnog mogelijkheden zijn.

Aanvragen vergunning

Bosman Bouwvergunningen & Advies kan u helpen met het verzorgen van de bouwtekeningen en overige rapportages die benodigd zijn voor het aanvragen van de benodigde vergunning(-en). Nadat de bebouwingsmogelijkheden zijn onderzocht kan een ontwerp voor de woning of het gebouw worden gemaakt. Indien gewenst kan er eerst een massa studie in 3D worden opgesteld. Daarmee kunt u een goede indruk krijgen van de vorm van het gebouw. Vervolgens kan dit verder worden uitgewerkt en uitgedetailleerd tot het door u gewenste ontwerp. Samen met de overige benodigde rapporten voor bodem, epc en constructieberekeningen en –tekeningen kan de aanvraag dan worden ingediend.

Wijzigingsplan

In sommige gevallen kan een bouwplan, overeenkomstig een bestemmingsplan, alleen mogelijk worden door wijziging van de bestemming. Bosman Bouwvergunningen & Advies kan voor u de voorschriften, de plankaart en de ruimtelijke onderbouwing opstellen.

Goede ruimtelijke onderbouwing

In sommige gevallen kan een bouwplan, dat in strijd is met een bestemmingsplan, alleen mogelijk worden gemaakt met een uitgebreide procedure (art. 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wabo). Voor het voeren van deze procedure is een rapportage benodigd. Bosman Bouwvergunningen & Advies kan de rapportage, een goede ruimtelijke onderbouwing, voor u opstellen.

Bezwaarschrift WOZ

Uw gemeente stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Afhankelijk van de WOZ waarde betaalt u WOZ belasting bij de gemeente, berekening eigen woningforfait Belastingdienst en waterschapsbelasting. Het is dus belangrijk om na te gaan in hoeverre de WOZ waarde wel reëel is. Bosman Bouwvergunningen & Advies kan voor u een bezwaarschrift WOZ opstellen op no-cure-no-pay basis. Voor het opstellen van een bezwaarschrift bent u dus geen kosten verschuldigd en kan dit u dus alleen voordelen opleveren (bij gegrond verklaring bezwaar een lagere WOZ waarde). Desgewenst kan Bosman Bouwvergunningen & Advies u vertegenwoordigen bij de rechtbank.

Maak snel een afspraak!